غلام رضا حیدری کرد زنگنه

غلام رضا حیدری کرد زنگنه

دکتری مدیریت بازرگانی/ مدیر کل امور اقتصاد و دارایی استان تهران، چهارمحال و بختیاری، کرمان / معاون وزیر و رئیس کل و رئیس هیأت عامل سازمان امور مالیاتی و سازمان خصوص سازی کل کشور / عضو هیأت مدیره پتروشمی بندر امام / رئیس هیأت مدیره بیمه معلم و گروه دارویی سبحان / عضو هیأت علمی دانشگاه و مدرس قانون محاسبات عمومی، حسابداری دولتی، قوانین و مقرارت مالی و غیره … / مولف کتاب تحولات مالیات بر مصرف، مهندسی فرهنگ خصوصی سازی، اصلاحات مالیاتی در ایران و …

ساعت پاسخگویی