اشرف بروجری

اشرف بروجردی

دکترای فقه سیاسی از دانشگاه بیروت / عضو هیأت علمی وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری، علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / معاون اسبق وزیر کشور در امور اجتماعی و شورا ها / معاونت اسبق پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / رئیس سابق سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

ساعت پاسخگویی 9 الی 12