حسین انواری

حسین انواری

دانش آموخته رشته روانشناسی تا سطح تکمیلی در خارج از کشور / طی دوره آموزش تخصصی مدیریت عالی و استراتژیک / دستیار روانپزشک و سرپرست تیم روانشناسی بخش های بازتوانی مرکز روانپزشکی رازی / فرماندار، معاون وزیر کشور، معاون وزیر مسکن و شهر سازی و رئیس کمیته امداد کل کشور / مدیر موسسه انتشاراتی و مدرس برخی از مراکز دانشگاهی، فرهنگی و آموزشی

ساعت پاسخگویی