علی صدیقیان فر

علی صدیقیان فر 140 140 rladmin

هنگامی که کار خیری انجام می‌دهیم و در نتیجه آن اقدام، سلامت و درمان زنان و مردان این دیار را می‌بینیم علاقه‌مند می‌شویم به زیست بهتر آنها فکر کنیم تا مجدداً به جامعه بازگشته و به افراد موفقی تبدیل شوند و ما نیز اثرات مثبت آن را در زندگی خود و خانواده‌مان شاهد هستیم.