International licenses and certificates

 ECOSOC

دریافت گواهینامه NGO Benchmarking دریافت گواهینامه

NGO Benchmarking از شرکت بازرسی SGS در تاریخ ۸۷/۱۴/۷ نشان دهنده شفافیت ،

اعتماد سازی و پاسخگویی ممتاز مؤسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی است .

SGS

مقام مشورتی از سازمان ملل متحد

مؤسسه در اواخر سال ۱۳۸۲ موفق به کسب مقام مشورتی خاص از شورای

اقتصادی- اجتماعی

(ECOSOC )

سازمان ملل متحد گردیده است . ECOSOC United Nation Economical and Social Council