تازه ها

دکتر ملکی: حقِ بر سلامت برای استیفای سایر حقوق بشری ضروری است

دکتر ملکی: حقِ بر سلامت برای استیفای سایر حقوق بشری ضروری است 1920 970 sara

به گزارش روابط عمومی سرای احسان، دکتر سحر ملکی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی ـ سلامت و مسئول واحد پژوهش سرای احسان در وبینار «حقوق شهروندی سالمندان با تاکید بر حق سلامت و بهداشت» که روز یکشنبه ۲۰ تیرماه در محل سرای احسان برگزار شد، در سخنانی موضوع «حق سلامت و شهروندی سالمندان» را مورد بحث و بررسی قرار داد.

متن کامل این سخنرانی را می توانید در ذیل مطالعه نمایید.

 

حق سلامت و شهروندی سالمندان

اي سرو كه اسباب جواني همهداري با ما به جفـــــا پنجه مينــداز که پیریم

 سالمندان، گنجينه ارزشمند تجربيات هستند و بهاي سنگين بدست آوردن بعضي تجربيات چنان است كه ممكن است زندگي انسان را به خطر اندازد

از مشخصه پير شدن، نزول تدريجي عملكرد برخي از دستگاههاي بدن نظير قلبي عروقي، تنفسي، ادراري، تناسلي، غددي، و ايمني است . كليد اصلي سلامت روان در سالمندان، سلامت جسم در اين افراد است، سلامت جسم و روان در سالمندان رابطه اي دو سويه است. افراد با مشكلات و بيماريهاي جسمي نظير ديابت، بيماري قلبي، فشار خون، آرتروز و نظاير آن در معرض اختلالات روانپزشكي بيشتري هستند. جسم و روان، دو جنبه از وجود انسان هستند كه با تأثير مداوم بر همديگر، وضعيت يكي از آنها مي تواند تعيين كنندة وضع ديگري باشد بيماريهاي جسمي توانايي جسماني و عملكرد را دچار اختلال مي كند وبراي بيمار وضعيت نااميدكننده اي بوجود مي آورد كه منجربه كاهش اعتمادبه نفس و اميدواري او خواهد شد.از آنجا كه بيمار در مدت بيماري جسمي خود نمي تواند كارآيي هاي هميشگي جسماني خود را داشته باشد و بسياري از فعاليتهايش محدود مي شود، اين وضعيت او را دچار اضطراب، خشم وافسردگي كرده و وي را با فشار روحي و بحران رواني مواجه مي سازد .در اين شرايط، فرد از نظر رواني آسيب پذير شده و ابتلاء به اختلال رواني دور ازانتظار نيست. بيماريهاي جسمي مزمن همچون بیماری های قلبی عروقی، اختلالات ريوي ،نارساييهاي مزمن كليه، بيماريهاي مزمن استخواني و مفصلاز عوامل مهم زمينه ساز اختلالات رواني در سالمندان است .سالمندان مبتلا به بيماريهاي مزمن جسمي و صعب العلاج به دليل وضعيت دشوار و ناكام كنندة بيماري دچار اختلالات و مشكلات رواني متعددي مي شوند كه ازجمله مهمترين و شايعترين آنها، اضطراب و افسردگي است.

محلي كه سالمندان در آن زندگي ميكنند، بعـد بـسيار مهمـي ازكيفيت زندگي، راحتي و سلامت رواني او را تشكيل مـيدهـد.اهميت فضاي فيزيكي و وضع ظاهري محـل از فـردي بـه فـرد ديگر فرق ميكند. اما اين كه فـرد احـساس كنـد درخانـه خـود روزگار ميگذراند، در رأس همه عوامل مؤثر بر بهداشت روانـي قرار دارد. تغيير ساختار خانواده از گسترده به هسته اي، بـالا رفـتن سـن و عدم پذيرش سالمندان در خانواده، تغييراتي را در سبك زنـدگي سالمندان به وجود آورده و مؤسسات ويـژه اي تحـت عنـاوين سراي سالمندان يا آسايشگاه، سالمنداني را كه نيـاز بـه حمايـت دارند ميپذيرند.

اما سـؤال اساسـي كـه وجود دارد اين است كه با وجود تمام تغيير و تحولاتي كه ذكـر شد، در ايران به محل سكونت سـالمندان و آسايـشگاه هـايي كـه امروزه جهت نگهداري از سـالمندان تاسـيس مـيشـوند چقـدر توجه شده است؟ آيا باتوجـه بـه اهميـت خـانواده هـسته اي در كشور ما و تمايل سالمندان بـه زنـدگي در خـانواده، مكـان هـاي نگهداري سالمند به نحوي برنامه ريزي شـده انـد كـه بـه محـيط خانواده نزديك باشند و سلامت روان و كيفيت زندگي سالمند را به نحو شايسته اي رقم بزننـد؟ كيفيـت زنـدگي و سـلامت روان سالمندان ساكن در آسايشگاه و ساكن منزل چقـدر تحـت تـأثير ويژگيهاي جمعيت شناختي نظير سن، جنس، تحصيلات، تعـداد فرزنـدان، شغل و وضعيت اقتـصادي آنها قراردارد؟

سالمندان ساكن در منزل توانايي عملكرد بهتـري را از نظـر احـساس ذهنـي و تعـداد مـشكلات موجـود در انجـام فعاليتهاي روزمره زندگي نـسبت بـه سـالمندان سـاكن سـراي سالمندان نشان میدهند، شبكه اجتماعي غنيتري داشته وازنظر ارتباطات اجتماعي رضايتمندي بيشتري دارند اماسالمندان به ويژه آن هايي كه در موسسات سالمندي زندگي مي كنند به علت كاهش اعتماد به نفس، نقصان فعاليت و تحرك، از دست دادن دوستان و نزديكان، كاهش استقلال مادي و جسماني و ابتلا به بيماري هاي مزمن در معرض استرس و اضطراب بيشتري قرار دارند . بيقراري، غم و اندوه، بي اشتهايي، افزايش فشار خون، افزايش بي نظمي، تپش قلب، اختلال در به يادآوري مطالب از علايم و نشانه هاي اضطراب و استرس مي باشند. بنابراين عدم كنترل اضطراب و استرس مي تواند تاثيرات منفي بر سلامتي و بهداشت افراد خصوصا سالمندان بگذارد .

با در نظر گرفتن مشكلات خاص سالمندان در آسایشگاه ها شايد مسايل آنـان نسـبت بـه سـالمنداني که خارج از این مراکز زندگی میکنند بیشتر قابل تامل باشد . بــراســاس گــزارش هــا افســردگي و اختلالات شناختی از شایع ترین مشکلاتی است که سالمندان ساکن در مراکز نگهداری با آن روبرو هستند که باعث کاهش کارایی و افزایش مرگ و میر آنان میشود .

سرای احسان که میزبان حدود ۵۰۰ بیمار اعصاب و روان مزمن است پس از ۱۸ سال نگهداری و توانبخشی این بیماران امروز بامددجویانی مواجه است که دوران میانسالی خود را گذرانده و در آستانه یا میانه پیری قرار دارند در پاسخ به سوالات مطرح شده لزوم تاسیس مجموعه ای تخصصی جهت نگهداری و توانبخشی سالمندان را احساس و با چشم اندازی پنج ساله جهت احداث آن آغاز به فعالیت نموده است .

این مجموعه با کنار گذاشتن دیدگاه صرفا نگهداری سنتی در خانه سالمندان میتواند راهی دوطرفه به سمت منزل و بیمارستان و منزل باشد. به این ترتیب که سالمندان با مشکلات جسمانی و روانی ترخیصی از بیمارستان به جای سکونت در منزل در این مرکز از بتوانند با بهره گیری از امکانات درمان و بازتوانی سکته مغزی و جلوگیری از عود مجدد، مداخلات بیماریها آلزایمر ،پارکینسون و اختلالات حرکتی و دریافت خدمات توانبخشی، ارزیابی و کنترل بیماریهای داخلی سالمندان مانند فشارخون بالا، دیابت، چربی خون بالا، مشکلات گوارشی، کم خونی، پوکی استخوان، نارسایی کلیه و بیماریهای روماتولوژی،ارزیابی وضعیت تعادل و احتمال سقوط و ارائه اقدامات پیشگیرانه و درمانی و تعدیل داروهای مختلف بیماران سالمند و کنترل تداخلات دارویی تا حد امکان آماده بازگشت به کانون خانواده شوند و یا در صورت سکونت دایم در شرایطی نسبتا مشابه با خانه بوده و کیفیت زندگی مطلوب تر را داشته باشند .

کیفیت زندگی که امروز یک شاخص اساسی سلامت افراد محسوب میشودو توجه به آن از اهمیت خاصی برخوردار بوده ابعاد متعددی مانند جنبه های فیزیولوژیک، عملکرد و وجود فرد را در بر میگیرد. سازمان بهداشت جهانی (WHO) تعریف جامعی از کیفیت زندگی ارائه نموده است که عبارت از درک افراد از وضعیت زندگی در قالب فرهنگ و ارزشهای حاکم بر جامعه و در راستای اهداف، استانداردها و علایق افراد میباشد و ارتباط تنگاتنگی با میزان خوداتکایی، حمایت های اجتماعی و وضعیت سلامت جسمی و روانی دارد .

سلامتي حق اساسي هر انسان و يك هـدف اجتمـاعي اسـت و تمام دولتها و حكومت هـا موظـف بـه تـأمين سـلامت افـراد ميباشند و بهداشت عبارت است از تأمين شرايط لازم جهت رفاه فردى و اجتماعى و تمام فعاليت‌هاى مرتبط با پيشگيرى از بيمارى‌ها و شاملاقدامات و تمهيداتى است که پيش از ابتلاى به بيمارى و اصولاً براى احتراز از آن صورت مى‌گيرد

حقِ بر سلامتی یکی از حقوق بشری است که برای استیفای سایر حقوق بشری نیز ضروری قلمداد میشود . در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن سلامتی به رسمیت شناخته شده‌است. بنابراین این حق تنها حق دسترسی به خدمات پزشکی نیست، بلکه شامل حق دسترسی به تعیین کننده های سلامت شامل غذا، مسکن و محل سکونت، آب سالم، محیط کار و زیست سالم و آموزش اطلاعات مرتبط با سلامت نیز میباشد. این خدمات بایستی در تعداد کافی در دسترس همه مردم بدون هر گونه تبعیض قرار گیرد. همچنین قابل پرداخت بودن هزینه های این خدمات برای مردم به خصوص گروه های آسیپذیر اهمیت دارد .

حق بر سلامت دارای دو بخش است: اول، حق کنترل فرد بر سالمت و بدن خود و رهایی از هر گونه دخالت سایرین در سالمت او؛ دوم، حق دریافت خدمات مورد نیاز در زمان بیماری 

نظام حقوق بشر در تحلیلی نهایی به مقوله اي واحد به نام “حیات” بشري میرسد. حیات انسان ارزشمندترین دارایی اوست و طبیعتا صیانت ازاین دارایی بی همتا، یکی از ضروریاتی است کـه درعین حال مسائل گسترده اي را به هم پیوند زده است. یکی از این موضوعات که با حیات انسان، انس و الفتی دیرین گزیده است، مسئله سلامتی اوست. سلامتی انسـان یکـی از لـوازم اولیـه برخورداري از حیاتی شرافتمندانه محسوب میشود و در عین اینکه براي بهره منـدي از دیگـر حقها و آزاديها ضرورت دارد، تحقق و بهره مندي از خود این حق نیز در گـرو وجـود عناصـر دیگري است؛ برخورداري از یک استاندارد مناسب زندگی؛ دسترسی به غـذاي کـافی، آب آشامیدنی سالم، محیط زیست پاك و… در کنار بهـره منـدي ازسیسـتم بهداشـت عمـومی و مراقبتها و خدمات بهداشتی و درمانی اولیه، ارائه پوشش هاي بیمـه اي دولتـی، خصوصـی یـا مختلط و دسترسی به دارو به اتفاق از ملزومات سلامتی انسان هستند و هر یک بـه نوبـه ي خود سهمی در رشد و اعتلاي این حق دارند.

از آنجایی که هدف از حقوق بشر، حفاظت از شأن افراد با ایجاد حداقل شرایط زندگی و رهایی از هر گونه ترس و نیاز است ،حقهاي بشري پیش از آن حق های قانونی باشند ارزشهای اخلاقی به شمار میروند . از ایـن رو ما از ارزش حیات و حیثیت انسانی صحبت مـی کنـیم . ایـن ارزش هـاي انسـانی آن گـاه کـه وارد قلمرو حقوقی و اجرایی میشوند، از جنبه هاي اخلاقی صرف فراتر رفتـه و قابلیـت ادعـا و مطالبـه می یابند. اینجاست که از حق بر حیات صحبت میکنیم و در تحلیل نهایی تمام این حقهـا بـه یک قاعده بنیادین به نام حیات انسان میرسند. برخـورداري از حـداقل هـاي بهداشـتی، لازمه حیات و حیثیت ذاتی انسان به شمار میروند و به عبارت دیگر، عدم برخـورداري از ایـن حداقلها به منزله انکار والاترین ارزشهاي انسانی است. پس حـق بـر بهداشـت و سـلامتی را میتوان حقی بنیادین قلمداد کرد. حق بنیادین در نظام حقوق بشر به حقی اطـلاق مـی شـود کـه براي تحقق و بهرهمندي از سایر حقها و آزاديهـا ضـرورت دارد . چگونـه مـی تـوان از حداقل بهداشت محروم بود و از کرامت و حیثیت انسانی صحبت کرد. از سوي دیگـر، کرامـت انسانی در دامنه جسم و روان سالم معناي حقیقی خود را به دسـت خواهـد آورد که از سرمایه های اجتماعی موثر در کیفیت زندگی علی الخصوص قشر آسیب پذیر خواهد بود .

احتمالاً هر اندازه سالمند ازحمایت ها و سرمایه اجتماعي بیشتری برخوردار باشد؛ یعني مجموعه ارزشمندی از حمایت های اجتماعي، رواني و مالي، حس تعلق و همبستگي و مشارکت در جنبه های مختلف زندگي اجتماعي داشته باشد از سالمت رواني مطلوبتری برخوردار است ؛فرد سالمند وقتي احساس کند که در زمانهای بحراني و حساس منابعي دارد که مي تواند همواره بر آنها تکیه نماید ؛ قطعا دوره های بحراني را با موفقیت بیشتری پشت سر مي گذارد و کمتر دچار اضطراب و افسردگي مي گردد و در نهایت از سلامت جسم و روان بهتری برخوردار خواهد بود.

دکتر خاکباز: ۶ ماده از منشور حقوق شهروندی مرتبط با حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است

دکتر خاکباز: ۶ ماده از منشور حقوق شهروندی مرتبط با حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است 1920 970 sara

به گزارش روابط عمومی سرای احسان، دکتر حمید خاکباز مسئول واحد توانبخشی سرای احسان در وبینار «حقوق شهروندی سالمندان با تاکید بر حق سلامت و بهداشت» که روز یکشنبه ۲۰ تیرماه در محل سرای احسان برگزار شد، در سخنانی به بررسی موضوع «کیفیت خواب سالمندان و سلامت روان» پرداخت.

متن کامل این سخنرانی را می توانید در ذیل مطالعه بفرمایید.

 کیفیت خواب سالمندان و سلامت روان

مقدمه

تعریف:سالمندی دوره‌ای است که با خرد و انتقال دانش و تجربهآغاز می‌شود و در پایانِمرحلة زندگی انسان روی می‌دهد. سالمندی با تباهی کارکردهای انسان همراه است و به لحاظ جسمی و فیزیولوژیکی توانمندی‌های افراد کاهش می‌یابد. همچنین برخی نظریه‌پردازان بر این باورند که توانایی‌های شناختی و رشدی نیز در این دوره به تحلیل می‌رود. همچنیندوره سالمندی طولانی‌ترین دورة زندگی استپس با توجه به ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، جسمانی و روانشناختی باید سالمندان را ارزیابی کنیم. محققان با توجه به آنچه در هزاره سوم رخ خواهد داد کره خاکی را «کرة سالمندان» توصیف کرده‌اند.

آمار:رشد تقریبی مورد انتظار در جمعیت سالمندان از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۵ معادل ۶۹۴ میلیون یا ۲۲۳% است یعنی تا سال ۲۰۲۵ ۲/۱ میلیارد سالمند خواهیم داشت. ۸۰% سالمندان در کشورهای در حال توسعه زندگی می‌کنند که ایران هم جزو این کشورهاست. پیش بینی می‌شود تا سال ۱۴۰۵ جمعیت سالمند کشور به ۵/۸ میلیون نفر یا بیشتر هم برسد (آمارها با توجه به نرخ مرگ و میر نیز متغیر است) که این امر نیازمند تغییرات اساسی در سیاست‌گزاری‌های بهداشتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. در سال ۱۳۹۶جمعیت سالمند کشور ۲/۹ بوده است و پیش‌بینی شده تا پایان سال ۱۴۰۰ آمار سالمندان ۵/۱۰ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص دهند.

سن شروع سالمندی:سالمندی امری نسبی است و مطلق نیست. سن شروع سالمندی نیز قراردادی است، پس بر اساس سن نمی‌توانیم تعیین کنیم سالمندی از چه سالی شروع می‌شود ولی ناگزیریم بر اساس معیارهای گوناگون همچون شاخص‌های اجتماعی یا شاخص کیفیت زندگی تقسیم‌بندی دوران سالمندی را انجام دهیم. مثلاً در کشورهای در حال توسعه مثل ایران سن سالمندی از ۶۰ سالگی شروع می‌شود.سازمان جهانی بهداشت نیز ۶۰ تا ۷۴ سالگی را سالمند جوان، ۷۵ تا ۹۰ سالگی را سالمند میانسال و ۹۰ سالگی به بالا را سالمند پیر طبقه‌بندی می‌کند.

امید به زندگی: امید به زندگی زنان در ایران ۷۸ سال و مردان نیز ۷۳ سال است.

رشته‌های مربوطه در زمینة سالمندان: زیست‌شناسی، پزشکی، مشاورة توانبخشی و روانشناسان، اقتصاد، جامعه‌شناسی و مددکاری اجتماعی

نوع نگرش نسبت به سالمندان و سلامت روان

 نوع نگرش بدبینانه که نسبت به سالمندان در کشورهای در حال توسعه وجود دارد باعث ایجاد نشخوار فکری در سالمندان می‌شود و این فکر را در ذهن آنها ایجاد می‌کند که من در این جامعه هیچ ارزشی ندارم چون من هیچ کارایی ندارمو همین امر روند شکل‌گیری مشکلات و اختلالات روانی همچون اختلالات خواب را در آنها ایجاد خواهد کرد. برای رفع این نگرش بدبینانه و کمک به ایجاد حس ارزشمندی و مولد بودنِ سالمندان و آرامش آنها کشورهایی مثل آمریکا، فرانسه و انگلستان به دلیل بار منفی واژة سالمند از واژه‌های ملایم‌تری مثل «سن سوم» یا «شهروندان ارشد» استفاده می‌کنند. کاهش بار منفی جملات آرامش را به سالمندان و به دنبال آن خواب آنها برمی‌گرداند.

گوشه‌گیری و دوری گزینی از اجتماع، افسردگی و سایر اختلالات روانشناختی، استفاده از خانه یا آسایشگاه سالمندان، کمبود مکان‌های مناسب‌سازی شده برای سالمندان جهت انجام فعالیت‌های بدنی، فراهم نبودن کامل امکانات و تسهیلات شهری و مشکلات جسمانی مربوط به این دوره نیز بر سلامت روان سالمندان اثر منفی برجای می‌گذارد.

اختلالات خواب و سلامت روان سالمندان:

سالمندان به برنامه‌های مدون و بررسی منظم سلامت در دو بعد جسم و روان نیاز دارند. یکی از مشکلات رایج دوران سالمندی اختلالات خواب است. دوران سالمندی یکی از چالش‌های مهم در سیاست‌گزاری‌های بهداشتی و درمانی تمام کشورها به شمار می‌رود، چرا که پیری جمعیت می‌تواند منجر به افزایش تعداد افراد در معرض خطر بیماری‌های مزمن شود و وضعیت سلامت جامعه را به مخاطره بیاندازد.

 خواب از جمله ابعادی است که بر سلامت روان و جسم تاثیر می‌گذارد و حتی نیازمند توجه در ابعاد قانونی و حقوق شهروندی است که در کشور ما۶ ماده از منشور حقوق شهروندی مرتبط با حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی است که ماده ۵ منشور حقوق شهروندی این است: حق توان‌خواهان (شهروندان داراي معلوليت) و سالمندان نيازمند است كه از امكانات درماني و توان‌بخشي براي بهبودي و يا توانمند‌ شدن در جهت زندگي مستقل و مشاركت در جنبه‌هاي زندگي بهره‌مند شوند.

توجه به کیفیت خواب به دو دلیل اهمیت دارد: ۱٫ شکایات مربوط به خواب شایع هستند. ۲٫ خواب بی‌کیفیت شاخص مورد توجه در بسیاری از بیماری‌هاست.حدود ۷۰% سالمندان به اختلالات خواب مبتلا هستند که شامل بیداری‌های شبانه، اختلال در به خواب رفتن، بیدار شدن زودهنگام، خواب عمیق کوتاه و مدت زمان اندک خواب است که این امر تأثیر منفی بر سلامت روان سالمندان و مصرف داروهای جهت رفع این اختلالات دارد؛پس استفاده از این داروها حتی علاوه بر ضررهای اقتصادی باعث به خطر افتادن کارکردهای اجرایی سالمندان می‌شود.

لذا سالمندان با توجه به شرایط جسمانی و روانی خود نیازمند حضور در فرآیندهای درمانی و توانبخشی هستند که باید با خواب تامین شود تا بدنشان برای حداقل کارکردهای مربوط به امور زندگی روزمره آماده شود؛ برای رفع این مشکلات کشور چین دانشگاهی تاسیس کرده است با عنوان دانشگاه سالمندان و در این دانشگاه برای پرورش قوای ذهنی و کاهش اختلالات مربوط به دوره سالمندی مثل اختلالات خواب، متخصصان آموزش‌هایی را برای آنها در نظر گرفته‌اند و آموزش‌ها و درمان‌ها به‌صورت مدون برای سالمندان اجرا می‌شود و خود سالمندان نیز درگیر این آموزش‌ها هستند.

DAY CENTER

اخیراً day centerهایی برای سالمندان تاسیس شده است که دو رویکرد دارند: ۱٫ خدمات پزشکی ۲٫ خدمات روانی اجتماعی

در این مراکز کمک به سالمندان نیازمند یک کار تیمی و گروهی است.

پژوهش خانم علی اصغرپور (۱۳۹۱) از آسایشگاه سالمندان کهریزک نشان داد که ۸۸% سالمندان به اختلالات خواب مبتلا هستند اما پس از همه‌گیری ویروس کرونا طبق اعلام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و سازمان بهزیستی آمار مبتلایان به اختلالات روانشناختی از جمله اختلالات خواب بیشتر شده است و این امر نیازمند یک پژوهش تیمی متشکل از متخصصان مربوطه را می‌طلبد. به یاد داشته باشیم آسایشگاه سالمندان گوشه‌ای از مشکلات آنها را برطرف می‌کند.

مشکلات ناشی از اختلالات خواب و ارتباط آن با سلامت روان سالمندان:

بروز اختلالات خواب باعث کاهش کیفیت زندگی سالمندان می‌شود و این امر سلامت روان آنها را نشانه می‌گیرد. کیفیت خواب یک شاخص مهم سلامتی در سالمندان است و جالب است بدانیم اختلالات خواب پس از سردرد و اختلالات گوارشی در رتبه سوم مشکلات سالمندان قرار دارد.

اختلال در خواب می‌تواند آثار منفی بر حوزه های مختلف زندگی داشته باشد و باعث افسردگی و کاهش عملکرد سیستم ایمنی بدن و بیماری‌های قلبی، دمانس، خلق ناپایدار، اضطراب و اختلالات مربوط به حافظه می‌شود.

درمان اختلالات خواب و مشکلات مربوط به سلامت روان سالمندان:

یکی از مهمترین روش‌های مقابله با اختلالات خواب در سالمندان دارو است که این روش هزینه‌های اقتصادی زیادی را با توجه به پدیدة «خاکستری شدن جمعیت» بر کشور تحمیل می‌کند؛ لذا توجه به سایر رویکردهای درمانی همچون درمانها و خدمات روانی اجتماعی که در day centerها نیز ارائه می‌شود حائز اهمیت است. در زمینه‌های توانبخشی وروانشناختی از رویکردهای درمانی همچون درمان‌های شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد همراه با ذهن آگاهی برای کاهش استرس‌های ناشی از پدیدة سالمندی برای بهبود کیفیت خواب و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی استفاده می‌شود.

 

وبینار «حقوق شهروندی سالمندان با تاکید بر حق بهداشت و سلامت» در سرای احسان برگزار شد

وبینار «حقوق شهروندی سالمندان با تاکید بر حق بهداشت و سلامت» در سرای احسان برگزار شد 1920 970 sara

به گزارش روابط عمومی سرای احسان، وبینار «حقوق شهروندی سالمندان با تاکید بر حق سلامت و بهداشت» روز یکشنبه ۲۰ تیرماه در محل سرای احسان برگزار شد.

در این وبینار که با همکاری اداره حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری، موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی (سرای احسان) و جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد، دکتر حمید خاکباز مسئول واحد توانبخشی سرای احسان و دکتر سحر ملکی روان شناس و مسئول واحد پژوهش سرای احسان در سخنانی به ترتیب موضوع «کیفیت خواب سالمندان و سلامت روان» و «حق بهداشت و سلامت سالمندان» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی (سرای احسان)، بزرگترین و مجهزترین مرکز نگهداری و درمان بیماران اعصاب و روان کشور است.

علیرضا طاهری: بازگشت مددجویان به جامعه، از مهمترین اهداف سرای احسان است

علیرضا طاهری: بازگشت مددجویان به جامعه، از مهمترین اهداف سرای احسان است 1920 970 sara

علیرضا طاهری مدیرعامل سرای احسان در مراسم افتتاح مجموعه رفاهی ـ درمانی علی روحی و در سخنانی اظهار داشت: یک دهه پیش یکی از اهداف و برنامه‌های ما به عنوان مرکزی جامع و توانمند این بود که بتوانیم خدمات خود را به لحاظ تحقیقات میدانی در اختیار سایر نهادها و مراکز علمی قرار دهیم و دانشجویان رشته های مرتبط بتوانند دوره‌های کارآموزی خود را در این مرکز طی می‌کنند.

طاهری با اظهار نگرانی از وضعیت سلامت روانی و اجتماعی جامعه و افزایش تنش‌ها و دغدغه‌های اجتماعی اظهار داشت: در حال حاضر ۱۸۰ نفر به صورت رایگان در این مرکز نگهداری می‌شوند و هزینههای نگهداری این بیماران بسیار گزاف و سنگین است که قاعدتا تامین آن از محل بودجه کشور ممکن نیست و اینجا نقش بی بدیل و ارزشمند خیرین نمایان می شود.

طاهری به افتتاح بخش سالمندان سرای احسان اشاره کرد و گفت: موضوع بازگشت به جامعه از مهمترین برنامه‌های ماست و در این مسیر با کمک خیرین گرانقدر تعداد قابل توجهی از این عزیزان به جامعه بازگردانده شده اند.

وی گفت: با کمک خیرین ۱۰ هزار متر زمین مجاور این مرکز خریداری شده و کلنگ توسعه آن توسط استاندار به زمین زده شده اما متاسفانه برخی سازمان‌های متولی برای صدور مجوزهای لازم سنگ اندازی کرده و همکاری لازم را ندارند. در این مرکز بیماران بدسرپرست و بی سرپرست نگهداری می‌شوند که هزینه‌های نگهداری بسیار سنگین آن توسط خیرین، بهزیستی و کمکهای مردمی تامین می شود.

طاهری با تشکر از رییس سازمان بهزیستی و همکاران وی در خصوص واکسیناسیون دوز اول کرونا در سرای احسان اظهار امیدواری کرد از هم اکنون در خصوص پیامدها و اثرات منفی این بیماری در دوران پساکرونا همفکری و برنامه ریزی شود.

لازم به ذکر است مجموعه رفاهی ـ درمانی «علی روحی» با بیش از ۸۰۰ مترمربع مساحت، شامل سالن فیزیوتراپی، سالن غذاخوری مردان، کارگاه آموزش زنان و کافی شاپ است که توسط خیر محترم و گرانمایه حاج علی روحی فردپور احداث و به ساکنان سرای احسان تقدیم شده است.

مجموعه خدمات درمانی ـ رفاهی سرای احسان افتتاح شد

مجموعه خدمات درمانی ـ رفاهی سرای احسان افتتاح شد 1920 970 sara

به گزارش روابط عمومی سرای احسان، آیین افتتاحیه مجموعه خدمات درمانی ـ رفاهی سرای احسان (مرکز نگهداری و درمان بیماران روانی مزمن) با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری، وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور، علیرضا طاهری مدیرعامل سرای احسان و تنی چند از اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین کشور برگزار شد.

وزیر دادگستری در ابتدای این مراسم با اشاره به اهمیت فعالیتهای خیرخواهانه و نیکوکاری اظهار کرد: خیّرین عزیز قدر خودشان را بدانند، برخی وضع مالی خوبی دارند اما توفیق کمک و فعالیت خیرخواهانه ندارند اما برخی بهره مالی کمی دارند و خداوند توفیق کمک کردن به آنها داده است، حقیقت این است که کمک کردن از جایی دیگر نشات می‌گیرد، خوش به حال خیرین که توفیق کمک کردن را یافته‌اند.

قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز با قدردانی از مجموعه مدیران سرای احسان و مجمع خیرین کشور گفت: آقای روحی بعد از مرحوم طاهباز و مرحوم احمدی نیا از خیرین عزیزی هستند که قدردان خدمات آنها و دیگر خیرین حامی سرای احسان هستیم. ۳۰ سال پیش بیماران مزمن روانی را که بی سرپرست یا بدسرپرست بودند، بدون حامی و پشتیبان در کوچه‌ها و خیابان‌ها مشاهده می‌کردیم، تا اینکه خوشبختانه در دهه ۷۰ تلاشهایی برای نگهداری و درمان آنان شروع شد.

وی به خدمات شهید فیاض بخش از جمله تاسیس سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: هدف ما این است که اینگونه بیماران در محیط خانواده نگهداری شوند و نه در مراکز بازپروری. امروز داشتن مجموعه‌های بزرگ و شکیل و گسترده برای نگهداری این قشر از بیماران جامعه، هدف و فضیلت نیست و این مسئله را با افتخار اعلام می‌کنیم که ۵۵ هزار معلول در خانواده‌ها نگهداری می‌شوند و حق پرستاری دریافت می‌کنند.

وی گفت: مددجویان ما در مراکز شبانه روزی واکسن کرونا را دریافت کرده اند و سخت گیری و رعایت پروتکل های بهداشتی باعث شد کرونا در مراکز بهزیستی راه پیدا نکند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: تسهیلات ویژه برای مجموعه‌های خیرین باید ارائه شود اما لازمه آن شفاف سازی است. فعالیت سامانه سنترز (مراکز) شروع شده و مؤسسات خیریه قابلیت آن را دارند که بدون مراجعه حضوری، اطلاعات لازم را ثبت و مجوزهای لازم را صادر کنند.

محمد رضا کارگری نایب رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین کشور نیز در این مراسم و طی سخنانی ضمن گلایه از عدم توجه به وضعیت معیشتی مردم در سال‌های اخیر، اظهار امیداوری کرد در دولت جدید شرایط مثبتی رقم خورده و اوضاع معیشتی رو به بهبود برود.

 

 

سلامت و بهداشت روان سالمندان؛ کاربرد مدل باور سلامت (HBM)

سلامت و بهداشت روان سالمندان؛ کاربرد مدل باور سلامت (HBM) 1920 970 sara

به گزارش روابط عمومی سرای احسان، دکتر سحر ملکی متخصص روانشناسی بالینی ـ سلامت و مسئول واحد پژوهش سرای احسان در وبینار «حقوق شهروندی سالمندان» به تشریح موضوع سلامت و بهداشت روان سالمندان و همچنین کاربرد مدل باور سلامت پرداخت.

در این وبینار که به همت اداره کل حقوق بشر و پیگیری حقوق شهروندی وزارت دادگستری، موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی (سرای احسان) و شورای ملی سالمندان ایران برگزار شد، دکتر حسام الدین علامه رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، دکتر سحر ملکی مسئول واحد پژوهش سرای احسان، دکتر محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دکتر آرین پتفت عضو هیات علمی دانشگاه مراغه به ارایه مطالبی در خصوص حقوق شهروندی سالمندان پرداختند.

متن کامل سخنرانی دکتر ملکی را می توانید در ذیل مطالعه کنید:

سلامت و بهداشت روان سالمندان؛ کاربرد مدل باور سلامت (HBM) 

تغييرات در ساختارهاي سبك زندگي و كيفيت آن در طول چند دهه اخير، موجب بالا رفتن اميد به زندگي و افزايش تعداد سالمندان شده است. سالمندی فرايندي زيستي است كه حاصل تغييرات خودبخودي، پيشرونده و غير قابل بازگشت “مرگ برنامه ريزي شده سلول زنده” است كه هم توان روحي و هم توان جسمي را به نحو قابل ملاحظه اي كاهش مي دهد.

سه وجه مشخص سالمندی چنین بیان میشود :

۱ . پيري بيولوژيك كه در نتيجه بالا رفتن سن، تغييرات بيولوژيك در فرد ظاهر مي شود .

۲ . پيري سايكولوژيك كه با گذشت سن ظرفيت سازشي تطابق با محيط تغيير مي كند.

۳ . پيري اجتماعي كه با گذشت سن، نقش فـرد در خـانواده، محـل كـار، اجتمـاع و نيـز علايـق و فعاليتهاي فرد تغيير پيدا مي كند

اما همگام با تغييرات بيولوژيكي و طبيعي ايي كـه در ايـن دوره از زنـدگي انسـان رخ مـي دهـد، سالمندان با تغييرات اساسي در ساختار زندگي فردي و اجتماعي مواجه اند كه تطبيق پذيري با آن چندان براي فرد سالمند و نيز اطرافيـان وي سـاده نيسـت .

دوران سالمندي، اين آخرين فصل زندگي با مسائل چالش برانگيز بسياري مانند بیماری های مزمن روانی و جسمی ، كم شدن درآمد، فقدان يا مرگ همسر، خواهر، برادر و دوستان و تنهايي كاهش ارتباطات ناشي از آن، بازنشستگي اجباري و از دست دادن موقعيت كاري همراه شده است. افراد در اين دوره احساس مي كنند كه ديـر يـا زود مرگ فرا خواهد رسيد. شبكه اجتماعيشان با مرگ بستگان و دوستانشان تغيير كرده است و اين دوره را بايد همراه با آشيانه خـالي، بازنشسـتگي و ضعف جسماني و رواني تجربه كند .

بنابراين فرد در اين دوره از زندگي به طور مداوم با مشكلات روزافزون و جديدتري مواجه مي شـود در حاليكه تواناييش به لحاظ جسمی ، رواني و اجتماعي براي مقابله بـا ايـن مشـكلات همـواره رو بـه كاهش است. در این دوره رفتارهای ارتقا دهنده سلامت با توجه به حفظ کارکرد و استقلال افراد و افزایش کیفیت زندگی آنها اهمیت فراوانی پیدا میکند . اينجاست كه نقش گروههاي حمايتي پررنگتر مي شود. سالمند در امور مختلـف از انجام كارهاي روزانه گرفته تا معاشرت، مسائل مالي و ارتقا سلامت نياز به حمايت اطرافيانش دارد. اين وضعيت در مواقعي چون بيماري ها شديد تر هم مي شود.

محققان روانشناسي سلامت از عبارت حمايت اجتماعي در زمينه ارتقا سلامت ، بهداشت و رفاه استفاده كرده اند. محققان اخيرا “حمايت اجتماعي” را به عنوان يك منبع كلي و در دسترس از شبكه دوستان و آشنايان فرد مفهوم سازي كرده اند كه به فرد در مواجهه با مشكلات روزانه يا بحران هاي جدي تر كمك مي كند و به اين نتيجه رسيده اند كه ميزان بيشتر “حمايت اجتماعي” منجر به ارتقا سلامت جسمی و روانی ، شادي و طول عمر مي شود.  همچنين محققاني روي تركيب شبكه اجتماعي و نقش آن در تامين حمايت اجتماعي متمركز شده اند.  اين محققان معتقدند كه صرف حضور يك  پیوند بين دو شخص، وجود حمايت را تضمين نمیکند. از آن گذشته ، پيوندهاي متفاوت درون يك گروه انواع متفاوتي از حمايت را موجب مي شود، و اين يعني يك فرد براي دريافت انواع كمك ها نمي تواند صرفاً متكي به يك يا دو فرد باشد، و مي بايست ارتباطاتش را با افراد بسيار گوناگوني حفظ كند تا از تامين همه حمايت هاي مورد نيازش مطمئن باشد. هر اندازه سالمند از سرمایه اجتماعي بیشتری برخوردار باشد؛ یعني مجموعه ارزشمندی از حمایت های اجتماعي، رواني و مالي، حس تعلق و همبستگي و مشارکت در جنبه های مختلف زندگي اجتماعي داشته باشد از سلامت رواني مطلوب تری برخوردار است ؛ به عبارت دیگر خانواده ها و ودوستاني هستند که فرد را احاطه ميکنند و در زمانهای مورد نیاز به عنوان منابع در دسترس عمل مي کنند. فرد سالمند وقتي احساس کند که در زمانهای بحراني و حساس منابعي دارد که مي تواند همواره بر آنها تکیه نماید ؛ قطعا دوره های بحراني را با موفقیت بیشتری پشت سر مي گذارد و کمتر دچار اضطراب و افسردگي مي گردد و در نهایت از سلامت روان بهتری برخوردار خواهد بود. به عبارت دیگر مي توان گفت که سالمند دارای سرمایه اجتماعي باز از انواع حمایت یعني ابزاری، عاطفي و اطلاعاتي برخوردار است و به راحتي این حمایتها میزان اضطراب، استرس و افسردگي آنها را کاهش مي دهد و منجر به سلامت روان بهتر آنها مي شود.

از مهمترين مشکلات آسيب زا و رنج آور در سالمندان  که کمتر به آن توجه شده، مسئله سلامت اجتماعي و سلامت رواني در آنان است . “سلامت اجتماعي” به توانايي فرد در تعامل مـؤثر بـا ديگـران و اجتماع به منظور ايجـاد روابـط ارضـاکننده شخصـي و بـه انجـام رساندن نقشهاي اجتماعي اطلاق ميشود . “سلامت روان” در سالمندي بستگي به چگونگي مواجهه با تغييرات فیزیولوژیک ، روانی و اجتماعی در اين دوران دارد. اين بدان معنا نيست که افراد مسن هيچ بيماري يا مشکلي را تجربه نميکنند بلکه منظور آن است که کنترل و درمان به موقع علائم و بيماريها منجر به افزايش کيفيت زندگي خواهد شد . سلامت روان و چگونگي حفظ آن تا حداکثر زمان ممکن و تا سنین سالمندی، باید مورد توجه دانشمندان، سیاستگذاران، متخصصین بالیني و حتي خود سالمندان باشد. امروزه همه در این موضوع اتفاق نظر دارند که سالمندی به روش موفق، تنها مربوط به داشتن ژن های سالم و یا دسترسي به منابع سالم نمي باشد، بلکه به چگونگي تنظیم زندگي به طور فعال، توسط افراد و رفتارهایشان بستگي دارد، به طوری که بتوان با آن، سلامت روان و بهزیستي را بهبود بخشید . نبود سلامت اجتماعي و سلامت رواني تأثير گسترده اي بر افزايش احتمال بروز و تقويت بيماريهاي رواني و جسماني مانند افسردگی ،افزایش مقاومت عروقی و افزایش فشار خون دوران سالمندي دارد .

یک عامل مهم که سلامت جسمی و روانی سالمندان را با خطر مواجه می کند و یک مسئله مهم حقوق بشر است، بدرفتاری با سالمندان می باشد . سازمان بهداشت جهانی بد رفتاری با سالمندان را چنین تعریف می کند: “یک عمل یا تکرار یک عمل و یا عدم اقدام مناسب در هر رابطه ای که در آن انتظار اعتماد باشد و باعث ایجاد آسیب و نگرانی در فرد سالمند شود”. این نوع سوء استفاده شامل: جسمی، روانی، عاطفی، سوء استفاده مالی و مادی، رها کردن، غفلت و به دنبال آن از دست دادن جدی عزت و کرامت نفس می باشد .

بیماری های مزمن جسمی و روانی به عنوان علت اصلی مرگ و میر در سالمندان شناخته شده است و علاوه بر هزینه های مضاعف بهداشتی موجب ناتوانی سالمندان نیز میشود . سالمندي با تغییرات قابل ملاحظه در حافظه، هوش، ادراك، فراشناخت، یادآوري، حل مسأله و سایر توانایی هاي شناختی همراه است. در چنین شرایطی سلامت روانی سالمند بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد و فرد، مبتلا به مشکلات روان- شناختی و شناختی  مزمن می گردد . عملکرد طبیعی سیستمهاي مختلف مغزي مسئول کارکرد شناختی صحیح فرد است و به تناسب افـزایش سـن و تحلیل عناصر دخیل در این سیستمها، آسیبهاي شـناختی نیـز پدید میآیند .

از جمله بیماريهاي روانپزشکی که شـیوع آنهـا همـراه بـا بالا رفتن سـن، افـزایش مـییابـد، اخـتلالات شـناختی، شـامل دمــانس، دلیریــوم و اخــتلالات هذیانی هســتند . بیماریهای نورودژنرایو مغزی یکــی از دلایــل اصلــی ناتوان کنندگــی در ســنین بــالا بــه شــمار مــیرود. دمانس كه عموما در اواخر عمر شروع ميشود در غالب اوقات به علت يك ضايعه ي دژنراتیو اوليه يا بيماري ساختاري بوجود می آید. در پارکینسون، آلزایمر و ALS که جزء بیماری های نورودژنراتیو هستند، نورون ها در بخش های مختلف مغز همراه با بالا رفتن سن تخریب می شوند . یکـی از عوامـل خطـر ابتـا بـه دمانـس، افسـردگی دیررس  شـناخته شـده اسـت . افسـردگی دیـررس بـه دوره هـای افسـردگی اساسـی کـه برای اولیــن بــار در ســنین بــالا ( ۵۰ تا ۶۰ سال به بالا ) اتفــاق میافتــد، اطــلاق میشــود . بـه طـور کلـی شـواهد مختلـف پژوهشـی حاکـی از آن اسـت کــه گویــی افسردگی و بیماری های نورودژنراتیو مغزی در هــم تنیـده هسـتند و هیـچ کـدام از مقیاسهـا، قـادر بـه افتـراق میـان افسـردگی سـالمندی و بیماری های تحلیل برنده عصبی در آنان نبوده انـد. لــذا از آنجــا کــه افســردگی ســالمندی و بیماری های تحلیل برنده عصبی همچون آلزایمر و پارکینسون اخلالات بــا شــیوع بــالاهســتند، بررســی آنهــا به منظــور شــناخت بیشــتر بیماریهــای روان مزمن در سـالمندان و ارتقـا سـطح کیفیـت زندگـی و بهداشـت روانـی امــری ضــروری و مهــم بــه نظــر میرســد .

در میان عوامل تعیین کننده سلامت رفتارهای خود مراقبتی ارتقا دهنده سلامت به عنوان اساسی ترین راه پیشگیری از ابتلا به بیماری ها به ویژه بیماری های مزمن سالمندان شناخته شده است . مهمترین رفتارهای خود مراقبتی ارتقا سلامت شامل رفتارهای تغذیه ای سالم ، فعالیت های جسمانی ، مدیریت استرس ، ارتباطات بین فردی ، رشد معنوی و مسؤولیت پذیری در قبال وضعیت سلامتی میباشد .

در ایران به دلیل ساختار جمعیتی نسبتا جوان و میانسال تاکنون مشکلات دوران سالمندی به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است لذا با توجه به افزایش فزاینده سالمندان در ایران در آینده ای نزدیک مشکلات این قشر جامعه بروز خواهد کرد ، به همین دلیل شناخت مشکلات و بیماریهای این دوران و همچنین آشنایی با راههای پیشگیری ازآن مهمترین مسؤولیت سیاستگذاران و کارکنان سلامت میباشد که این مهم از طریق طراحی برنامه های آموزشی هدفمند میسر خواهد شد .

تغییر رفتار در سالمندان به علت تثبیت رفتار اقدامی بسیار مشکل است و آموزش سنتی به این گروه سنی عموماً کارایی لازم را نخواهد داشت ، لذا به منظور اثربخشی برنامه های آموزش بهداشت و سلامت جسمی و روانی سالمندان استفاده از تئوریها و مدلهای آموزشی ضرورت دارد . سازمان بهداشت جهانی آموزش بهداشت را «تـشكيل فرصـتهـاي آگاهانه ساختار يافته  بـراي يـادگيري ، مـستلزم گونه اي از ارتباط كه جهت بهبود سواد بهداشتي، مـشتمل بـر بهبـود دانش و توسعه مهارتهاي زندگي بوده و منجر به سلامت شخص و جامعه گردد» تعريف نموده است .

برنامه هاي اثربخش ارتقاء سلامت به صورت شانسي ايجاد نميگردند، آنهـا نتيجـه يك كار طاقـت فرسـا بـوده و پيرامـون يـك مـدل كـاملاً متفكرانه و درك شده سازماندهي ميشوند . از اهـداف عمـده علـم آمـوزش بهداشـت و ارتقـاء سلامت سالمندان، بهبود كيفيـت و اسـتانداردهاي زنـدگي آنان بـا مشاركت در فعاليتهاي مرتبط با سـلامت بـه طـور مستقيم و غيرمـستقيم مـيباشـد. ايـن امـر بـا اسـتفاده از استراتژيهاي سلامتي از طريق انتخاب شيوه هاي صـحيح زندگي و رفتارهاي سلامتي قابل دسترسي ميباشد.  یک مدل آموزشی برنامه را در مسیر صحیح شروع کرده و هدایت برنامه را تا مرحله نهایی و ارزشیابی ادامه میدهد .

معروف ترین و پر کاربرد ترین مدلی که بر اساس اعتقادات بهداشتی طراحی شده است مدل باور سلامت (HBM) است که نخستین بار توسط روزن استاک طراحی شد و سپس توسعه پیدا کرد . مدل باور سلامت الگویی جامع است که بیشتر در پیشگیری از بیماریها نقش دارد و اساس این الگو بر انگیزه افراد برای اتخاذ رفتار است. این مدل تأکید بر این دارد که چگونه ادراک افراد باعث حرکت برای عمل میشود و بطور کلی بر تغییر اعتقاداتی تمرکز دارد که منجر به رفتار میشود .

این مدل بر چهار سازه اصلی حساسیت، شدت، منافع و موانع ادراک شده استور است . خودکارآمدی به عنوان یکی از مفاهیم تئوری یادگیری اجتماعی است که به عنوان اطمینان شخص از انجام موفقیت آمیز رفتاری که مستلزم حصول نتایج است تعریف شده است. این جز به عنوان یک ساختار مجزا از سازه های اصلی مدل باور سلامت در تکمیل این مدل به آن اضافه شده است .

بر اساس این مدل شخص باید باور کند که مستعد ابتلا به بیماری است (حساسیت ادراک شده)، عمق این خطر و جدی بودن عوارض آن را در زندگی خود و دیگران درک کند (شدت ادراک شده) و به دنبال این موضوع، منفعتی را که درخصوص اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری وجود دارد را درک کند (منفعت ادراک شده) و بتواند بر عوامل بازدارنده از اتخاذ رفتار همچون هزینه غلبه کند (موانع ادراک شده) .

با توجه به اهداف عمده علم آموزش و ارتقا سلامت جسم و سلامت روان در سـالمندان مـدل باور سلامت (HBM) ميتواند مؤثر واقع شده و بـا بهبـود سـبك زنـدگي از بـار بيماريهاي مختلف اين دوران و بـار اقتـصادي بـر افـراد، خانواده ها و جوامع بكاهد. اين امر مـستلزم پـژوهشهـاي بيشتر در اين زمينه، بـازنگري در آمـوزش افـراد دخيـل در حـوزه آمـوزش، پرسـتاران و سـاير كاركنـان عرصـه هـاي بهداشتي و درماني كه بـه نـوعي بـا سـالمندان در ارتبـاط ميباشند، همچنين درگير نمودن خانواده ها در آموزشهاي مرتبط با سالمندان ميباشد تا بتـوان گـامهـاي مثبتـي در ارتقاء سلامت افراد، خانواده و به تبع آن جامعه برداشت .

و در پایان ، اگرچه در گذشته پرداختن به مسائل روان در کشور با انگ منفی و حتی انکار اجتماعی همراه بود اما افزایش بیماری‌های مرتبط با روان، طی دهه ‌های اخیر همگام با توسعه شهرنشینی و روند مدرنیزاسیون جامعه، متولیان سلامت کشور را بر آن داشت تا با تدوین لایحه سلامت روان جدی تر به این مساله بنگرند. این لایحه تاکنون فراز و نشیب‌های زیادی را طی کرده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.

این لایحه اگرچه هنوز نهایی نشده اما همین حالا هم میتواند با انتقاداتی مواجه باشد تا بتوان در آن ابعاد مختلف بیماری های روان را دقیق تر مورد بررسی قرار داد . در این لایحه بیش از آنکه نگاه به روان درمانی باشد به روانپزشکی متمایل است به طوری که عرصه های زیادی در آن نادیده گرفته شده است. از ابهام در متولیان اجرای قانون تا جایگاه نامتوازن روانپزشکان ، روانشناسان و مددکاران اجتماعی و نبود الزامات اجرایی قانون، همه مواردی است که میتواند مورد بازبینی مجدد قرار گیرد . نگارش این  لایحه با تمام کاستی‌ها یک گام به جلو است و با همه ضعف‌ها و قوت‌ها در نهایت سلامت روان در سیاستهای کلان کشور دیده شده است، اما باید تدابیری برای سلامت روان جامعه اندیشیده شود که موثر باشد. لایحه هنوز در دولت در دست بررسی است و اگر قرار است اصلاحاتی روی آن انجام شود چه بهتر که تا پیش از تصویب انجام شود.

وجود قانون سلامت روان در کشور میتواند ضامن مطالبات اجتماعی در حوزه روان باشد . ما در موضوع سلامت روان شاهد نوعی ضعف در مطالبه گری اجتماعی هستیم که تصویب این قانون می تواند در جهت حمایت از مطالبات و سرعت در برآورده شدن آنها کمک کند.

در لایحه پیشنهادی، تعاریف مشخصی از اختلال روان نیامده و همین مساله در آینده موجب نگاه سلیقه ای در اجرا خواهد شد. باید در تعاریف موجود شفاف سازی انجام شود. همچنین الزامات اجرای قانون در سلامت روان پیش بینی نشده است و ضمانتهای اجرایی لازم در نظر گرفته نشده است. بیش از ۹۰ درصد مفاد پیشنهادی در مورد درمان بیماری‌های روان است و سایر سطوح مداخله مثل پیشگیری و روانشناسی و مددکاری نادیده گرفته شده است. همچنین تقسیم کار مشخصی برای سطوح مختلف سلامت روان پیش بینی نشده است .

در لایحه پیشنهادی دولت به جای پرداختن به مساله سلامت روان فقط به موضوع درمان بیماران روان مزمن پرداخته شده است. این نگاه در ادامه همان رویکردی است که ابعاد روانی و اجتماعی سلامت را نادیده می گیرد. امروزه رویکرد علمی دنیا به سلامت، یک مفهوم چهار بعدی شامل سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و سلامت معنوی است و تا زمانی که نگاه ما این است، بحران‌های روانی در جامعه تشدید خواهد شد . مسائل قضایی و امور حقوقی بیماران روان مزمن از دیگر مسائلی است که در این لایحه به آن پرداخته شده است و این در حالی است که در مساله سلامت روان باید تاکید ما روی پیشگیری از اختلالات روانی به ویژه در حوزه گروه‌های پرخطر باشد.

بنظر میرسد باید در سیاستهای ارائه خدمات به بیماران به ویژه در لایحه سلامت روان، نگاه جامعه محور ، حمایتی و خانواده محور حاکم باشد. بیماران در مرحله مزمن ضمن ارزیابی های بالینی و روانپزشکی نیازمند خدمات توانبخشی، روانشناسی و خدمات مددکاری اجتماعی هستند . همچنین موضوع بیماران روان مزمن در لایحه نادیده گرفته شده است. بیماران روان در مرحله سالمندی نیازمند خدمات ویژه ای هستند که باید در لایحه سلامت روان پیش بینی شود. از سوی دیگر لایحه سلامت روان باید بتواند مفهوم سازی مشترکی را میان بهزیستی و قوه قضاییه ایجاد نماید تا زمینه همکاری تخصصی تر فراهم شده و ارجاع بیماران به مراکز نگهداری و توانبخشی در سطوح استاندارد صورت پذیرد .

با توجه به طولانی شدن روند بررسی لایحه سلامت روان این زمان فرصت خوبی است تا لایحه سلامت روان بار دیگر با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات همه متخصصان در حوزه های مختلف مورد بازنگری قرار گیرد تا همه ابعاد سلامت از جسمانی گرفته تا روانی و اجتماعی در آن پیش بینی شود .

گزارشی از «جشن مهروان در سرای احسان» به روایت خبرگزاری فارس

گزارشی از «جشن مهروان در سرای احسان» به روایت خبرگزاری فارس 1920 970 sara

مهمانان این جشن خاص را کسی نمی‌شناسد

سرای احسان تنها مرکز خیریه نگهداری از بیماران اعصاب و روان بی‌سرپرست یا بدسرپرست است که ۲۰ سال قبل با نیت خیر خیران ساخته شد و پناهگاه امنی شد برای ۴۸۰ بیمار اسکیزوفرنی بی سرپرست و رها شده. مرکزی در روستای دورافتاده در حاشیه تهران. چشم امید این بیماران به کمک خیران است.

گذرتان به روستای دوتویه سفلی در اطراف تهران افتاده است؟ روستایی نه‌چندان سرسبز در حاشیه تهران که در امتداد جاده اصلی‌اش جایی در میان زمین‌های بایر، سال‌هاست مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان جا خوش کرده است. بیماران اعصاب و روانی که همگی مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن هستند و روز جهانی بیماران اسکیزوفرنی بهانه خوبی است برای ورود به دنیای سرد و ساکت آن‌ها و مهمانی چند ساعته در سرای احسان.

۴۸۰ بیمار سرای احسان اسکیزوفرنی مزمن دارند، اما بیماری‌شان همه آن چیزی نیست که آن‌ها و مرکزشان را خاص‌تر از ده ها مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان کرده است. سرای احسان تنها مرکز خیریه نگهداری از بیماران اعصاب و روان بی‌سرپرست یا بد سرپرست است که ۲۰ سال قبل با نیت خیر خیران ساخته شد و پناهگاه امنی شد برای آن‌هایی که از بد روزگار، کس و کاری ندارند یا اگر هم دارند آن‌قدر ناتوانند که توانی برای نگهداری از فرزند بیمارشان را در خود نمی‌بینند و او را روانه این مرکز کرده‌اند.

جشنی برای اسکیزوفرنی‌های سرای احسان

دورافتاده بودن سرای احسان و بیمار روانی بودن اهالی‌اش دلیل بر فراموش‌شدنشان نیست. خیران حواسشان به این مرکز هست؛ آن‌قدر که روز جهانی اسکیزوفرنی برایشان جشنی بزرگ تدارک ببینند، کار و زندگی‌شان را رها کنند و رد روستای دورافتاده دوتویه را بگیرند و به سرای احسان بیایند.

مدیر روابط عمومی سرای احسان می‌گوید: «سرای احسان تنها مرکز نگهداری از بیماران اعصاب و روان است که از مددجویانش یک هزار تومان هم دریافت نمی‌کنند و همه هزینه‌های آن‌ها را خیران تأمین می‌کنند. اینجا ۴۸۵ بیمار اعصاب و روان زندگی می‌کنند که هزینه نگهداری از آن‌ها صرف‌نظر از تأمین خوراک و پوشاک به دلیل نوع درمان، ویزیت‌های مکرر روان‌پزشک و داروهای مورداستفاده بسیار بالاست. به‌طور تقریبی هرکدام ماهی سه میلیون و پانصد تا ۴ میلیون تومان مخارج دارند و مبلغی که بهزیستی به این مرکز برای هر نفر پرداخت می‌کند تقریباً یک‌میلیون تومان است و مابقی هزینه‌ها توسط خیران تأمین می‌شود».

اینجا کسی ماسک ندارد!

 جشن روز جهانی بیماران اسکیزوفرنی در حیاط بزرگ سرای احسان برپاشده است. به تعداد بیماران صندلی در حیاط چیده شده و همه دورهم جمع شدند. حتی یک بیمار هم ماسک روی صورتش نیست. از مددکار مرکز دلیل نداشتن ماسک را جویا می‌شویم یک خبر خوش می‌دهد و می‌گوید همه مددجویان ما واکسن کرونا را دریافت کردند.

جوان‌ترها دست‌هایشان را بالابرده‌اند و با آهنگ همخوانی می‌کنند. این جشن لبخند را روی لب خیلی هاشان نشانده، اما در صورت بعضی‌هایشان که دقیق شوی می‌بینی که جشن و پایکوبی و پذیرایی با خوراکی‌های مختلف هم نمی‌تواند یخ چشمان و صورت ماسیده‌شان را آب کند.

 

مطب را تعطیل می‌کنم، به عشق بیماران سرای احسان

امروز دکتر نظری دندان‌پزشک خیر، آقای تشکری و چند خیر دیگر شده‌اند بانی نشاندن لبخند روی لبان بیماران این مرکز. پرهیاهوی برگزاری مراسم سراغ دکتر نظری می‌رویم و می‌پرسیم شما کجا و اینجا کجا؟ دکتر می‌گوید: «۱۲ سال قبل خیلی اتفاقی با این مرکز آشنا شدم و پاگیرش شدم. بعضی روزها مطب را تعطیل می‌کنم و بی‌خیال همه روزمرگی‌ها به دیدن بیماران اینجا می‌آیم. راستش را بخواهی اگر نیایم حالم بد می‌شود. شاید کسی باورش نشود اما من یک روزهایی باحال بد به اینجا می‌آیم و در کنار بیماران اعصاب و روان و گذراندن وقت کنار آن‌ها و گپ زدن با آن‌ها حال دلم را خوب می‌کند».

 

نامه‌ای برای خیران! چشم و امید ما به شماست

یکی از بچه‌ها که هوش و حواسش از بقیه جمع‌تر است هر بار که خیران به مرکز می‌آیند با کمک پدر یار، یک نامه برای آن‌ها می‌نویسد و باذوق و شوق آن را به خیران می‌دهد. امروز هم نامه‌اش را در دستش گرفته و آن را به دوربین عکاس نشان می‌دهد.

 

دنیای اسکیزوفرنی‌ها چه شکلی است؟

در میانه برگزاری جشن با روان‌پزشک مرکز هم‌صحبت می‌شویم و از بیماری اسکیزوفرنی و حالات این بیماران می‌پرسیم. دکتر «سحرملکی» می‌گوید: «اسکیزوفرنی یک اختلال جدی در مغز است که نحوه تفکر فرد، اعمال، بیان احساسات و همچنین درک واقعیت فرد را دچار صدمه می‌کند. افراد مبتلا به این اختلال که حادترین و ناتوان‌کننده‌ترین نوع بیماری‌های روانی محسوب می‌شوند در اجتماع و در برقراری روابط اجتماعی اغلب دچار مشکل هستند. اسکیزوفرنی شخص را وحشت‌زده کرده و از حالت طبیعی رفتاری خارج می‌کند. البته برخلاف باور عامه، افراد مبتلابه اسکیزوفرنی دچار تعدد شخصیت نیستند. اسکیزوفرنی یک نوع جنون است، یعنی یک نوع بیماری روانی که در اثر آن شخص نمی‌تواند تفاوت واقعیت و تخیل را تشخیص دهد. در مواقعی از زمان افرادی که دچار این اختلال هستند ارتباط خودشان با واقعیت را از دست می‌دهند و جهان برای آن‌ها به‌صورت آشفته‌بازاری از صدها تصویر و صدا تبدیل می‌شود. اما اینجا این بیماری با دارو کنترل می‌شود».

ملکی به بیمار جوانی که می‌گوید به‌تازگی در مرکز پذیرش‌شده اشاره می‌کند و می‌گوید: «این بیماری تا آخر عمر با فرد مبتلا همراه است و متأسفانه قابل‌درمان نیست اما می‌شود با راه‌های مناسبی آن را کنترل کرد. اسکیزوفرنی روند تحلیل برنده دارد. ما این روند را با استفاده از دارو کند می‌کنیم. دارو در کنترل این افراد بسیار مؤثر است و اگر فقط کمی دوز آن جابه‌جا شود به هم می‌ریزند. مرحله بعد درگیر کردن این بیماران با فعالیت‌های ذهنی و فیزیکی است و بسیاری از بیماران ما با کاردرمانی به‌طور نسبی بهبود پیدا کردند».

 

فضای فیزیکی محدود است نیاز به کمک خیران داریم

جشن بیماران اسکیزوفرنی سرای احسان بعد از یک ساعت به پایان می‌رسد. تعدادی از مددجویان به سالن‌های استراحت می‌روند و تعدادی هم به کارگاه توان‌بخشی می‌روند. وارد یکی از سالن‌ها می‌شویم. همه ساکنان سرای احسان محکوم‌به بی‌کسی و تنهایی‌اند ودلشان به همین دیدارهای گاه‌وبیگاه و اندک خوش است. شاید دلیل همه این تنهایی‌ها ترس مردم از روبه‌رو شدن با بیماران روانی است اما همه این تصورها با یک دیدار از بین می‌رود. آرام تر ازآنچه فکرش را می‌کنیم هستند. جواد جلو می‌آید و خودش را معرفی می‌کند. می‌پرسد کسی را می‌شناسی که شعرهایم را چاپ کند؟ مگر شعر هم می‌گویی؟ پرسیدن این سؤال کافی بود تا با خواندن غزلی زیبا هوش را ازسرمان بپراند. چنان ماهرانه کلمه‌ها با قافیه و وزن اعجاب‌انگیز روی زبانش می‌چرخد که باورمان نمی‌شود به گوینده‌اش مجنون می‌گویند: چراغ شعر من سوسو کنان است… می‌گوید دلم می‌خواهد به همه خدمت کنم شب‌ها برای مریض‌ها آب می‌آورم…

مدیر مرکز سرای احسان می‌گوید: «فضای فیزیکی بیماران در سرای احسان محدود است. این فضای محدود فیزیکی بیماران را اذیت می‌کند اما چاره‌ای نیست. سرای احسان علاوه بر آنکه ازنظر نگهداری و رسیدگی به بیماران جزو مراکز درجه‌یک به‌حساب می‌آید اما نیاز به توسعه امکانات دارد. برای توسعه سرای احسان و ساخت سالن‌های دیگری که بیماران بتوانند در فضای بازتری زندگی کنند به حضور حداکثری خیرها و کمک مردم‌داریم.» دکتر «فرهاد رمضان نژاد «ادامه می‌دهد: «در ماه هزینه بیش از یک میلیارد تومان هزینه نگهداری مددجویان در سرای احسان است که بخش قابل‌توجهی از این رقم توسط خیرین تأمین می‌شود».

 

خانه‌های نیمه‌راهی

وارد بخش زنان می‌شویم. نگاه‌های منتظر به وجد می‌آید. بعضی انگار به این بی‌کسی عادت کرده‌اند و بی‌تفاوت از همه دنیا و نامرادی‌هایش روی تختشان نشسته‌اند. اما عده‌ای دیگر گویا هنوز هم‌چشم انتظار و امیدوارند که روزی در باز شود و پدرو مادر یا خانواده‌شان از راه برسند و پایان همه بی‌کسی‌ها و دل‌تنگی‌هایشان شوند. اما هیچ گشایشی در کار نیست.

دکتر رمضان نژاد می‌گوید: «خانه‌های نیمه‌راهی یکی از طرح‌های متولیان سرای احسان است. طرحی که مسئولان می‌خواهند با اجرایی شدن آن تابوی دور بودن بیماران روانی از اجتماع را برای همیشه بشکنند. خانه‌های نیمه‌راهی می‌تواند بیماران روانی را با اجتماع آشتی بدهد و صاحب شخصیت اجتماعی کند. چند سال قبل اولین خانه نیمه‌راهی را برای ۹ نفر از ساکنان سرای احسان در فضایی بیرون از سرا آماده کردیم. خانه‌ها زیر نظر مددیاران سرا قرار دارد اما این نظارت به‌صورت نامحسوس انجام می‌شود و مددیاران تقریباً هرروز به‌عنوان مهمان به دیدن بچه‌ها می‌روند. بچه‌ها هرروز با سرویس به سرای احسان می‌آیند. در اینجا هم تحت نظر و درمان هستند و هم اینکه به آن‌ها مسئولیت داده می‌شود. ماهیانه مبلغی حقوق هم برایشان در نظر گرفته‌شده است. با آن حقوق می‌توانند خرید کنند و خلاصه با این راهکارها شرایط داشتن یک زندگی عادی برایشان فراهم‌شده است. در حال حاضر ۴۵ نفر از مددجویان در خانه‌های نیمه‌راهی یا حمایتی زندگی می‌کنند».

 

بفرمایید شغل!

در حیاط سرای احسان سالن بزرگ توان‌بخشی توجه ما را بیشتر از هر چیز به خود جلب می‌کند. در این سالن انواع و اقسام کارگاه‌ها برای بیماران وجود دارد. از کارگاه قالی‌بافی و سفالگری گرفته تا نقاشی و ساخت زیورآلات و کارگاه خیاطی. مدیر سرای احسان می‌گوید: «اینجا به بیماران آموزش می‌دهیم و کار کردن باعث بهبودی آن‌ها و هماهنگی میان عصب و عضله‌شان می‌شود. جالب آنکه فرش‌هایی که توسط بچه‌های سرای احسان بافته شد سه سال قبل در نمایشگاه بین‌المللی فرش به فروش رسید. بسیاری از بیماران حالا یا به سفالگران ماهری تبدیل‌شده‌اند یا نقاشان زبردستی که وقتی نقاشی‌هایشان را می‌بینی باور نمی‌کنی که آن‌ها را یک بیمار روانی کشیده است.» رمضان نژاد ادامه می‌دهد: «به بعضی از بیماران در سرای احسان مسئولیت می‌دهیم و حقوق هم پرداخت می‌کنیم تا احساس استقلال و آزادی عمل داشته باشند».

 

 

درخت آرزوها/دوست دارم امام زمان بیاید و غم‌هایمان را کم کند

گوشه سالن توان‌بخشی درختی هست به نام درخت آرزوها که از رؤیاهای بیماران اعصاب و روان سرای احسان می‌گوید. هر مددجو آرزویش را روی برگه‌ای می‌نویسد و آن را به درخت آرزوها می‌آویزد به امید برآورده شدنش. نزدیک می‌شویم. آرزوی بیشترشان یک چیز است؛ دیدار با خانواده‌ای که هیچ‌وقت سراغ و نشانی ازشان نگرفته است. «دوست دارم معلم بشود. می‌خواهم خانواده را پیدا کنم.» این آرزوی مرد ۴۰ ساله‌ای است که به او کربلایی می‌گویند. آن‌یکی نوشته «آرزو دارم سرای احسان به من خانه بدهد تا در آن زندگی کنم. دوست دارم امام زمان بیاید و غم‌هایمان را کم کند.» شعبان روی کاغذی نوشته است: «من از هیچ‌کس هیچ‌چیز نمی‌خواهم فقط از خدا شفا می‌خواهم.» آقا عظیم هم در یک جمله نوشته است «خدایا عرض می‌کنم که من را از اینجا ببرید. همین»!

گروه جامعه خبرگزاری فارس / عطیه اکبری

 

پخش زنده مراسم عید فطر در سرای احسان از رادیو تهران

پخش زنده مراسم عید فطر در سرای احسان از رادیو تهران 1920 970 sara

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، مراسم عید سعید فطر با حضور خیرین، کارکنان و مددجویان سرای احسان برگزار شد. در این مراسم که به صورت زنده از رادیو تهران پخش می شد، تنی چند از خیرین و مسئولان موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی به سخنرانی پرداختند.

حاضران در این مراسم ضمن بهره مندی از برنامه های متنوع, با شربت و شیرینی پذیرایی شدند.

 

گزارش خبری؛ نوروز ۱۴۰۰ در سرای احسان

گزارش خبری؛ نوروز ۱۴۰۰ در سرای احسان 1920 970 sara

به گزارش روابط عمومی سرای احسان، به همت خیرین نوع‌دوست و تلاش و برنامه‌ریزی مدیران و کارکنان سرای احسان، نوروز ۱۴۰۰ با برنامه های مفرح، متنوع و جذابی برای مددجویان این موسسه همراه بود.

سال نو، لباس نو

به رسم باستانیِ نوروز، همگان تلاش می‌کنند در ایام سال نو، از لباس‌ها و کفش نو و مناسب استفاده کنند و با تغییر و نو شدن فصل و سال، همراهی کنند.

همّتِ خیّر ارجمند، جناب آقای موسوی‌پناه هم باعث شد، شادمانی و شعف، میهمان دلها و چهره مددجویان این موسسه شود و مددجویان و پرسنل سرای احسان نیز، سال نو را با لباس و کفش نو آغاز کردند.

جشن مبعث

از جمله سفارشات و تاکیدات پیامبر مهربانی و صلح، حضرت محمد بن عبدالله صلوات الله علیه و آله، نیکی و احسان به سالمندان و بیماران و دستگیری از نیازمندان است.

روز چهارشنبه بیستم اسفند سال۹۹، مصادف با شب مبعث پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله الطاهرین، دو جشن با شکوه در محوطه سرای احسان برگزار شد.

در این جشن‌ها، از مددجویان و میهمان با شربت و شیرینی پذیرایی شد و گروه‌های موسیقی و سرود به اجرای برنامه‌های شاد مفرح برای مددجویان پرداختند.

جشن چهارشنبه سوری در سرای احسان

ایجاد محیطی شاد و مفرح و به دور از استرس می‌تواند از جمله راه‌های ایجاد آرامش در جهت بهبود بیماران اعصاب و روان باشد.

با تدابیر مدیران و مسئولین سرای احسان و در شرایطی کنترل شده، مددجویان سرای احسان، جشن چهارشنبه سوری (شب آخرین چهارشنبه سال) را در فضایی باشکوه و شاد و برنامه‌هایی مفرح سپری کردند.

در این جشن ضمن پذیرایی از مددجویان و میهمانان، گروه‌های موسیقی به اجرای برنامه‌های شاد پرداخته و مراسم آتش بازی در فضایی کاملا کنترل شده و مناسب، سبب شعف و شادمانی مددجویان سرای احسان شد.

مراسم تحویل سال ۱۴۰۰ در سرای احسان

جشن تحویل سال نو و نوروز ۱۴۰۰ از ساعت ۱۲ روز شنبه مورخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ در محوطه سرای احسان و با حضور گروه موسیقی یکی از خیرین سرای احسان برگزار شد.

در این مراسم، علیرضا طاهری، مدیرعامل موسسه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی (سرای احسان) پس از ایراد سخنرانی، به قرائت دعای تحویل سال پرداخت و پس از تحویل نوروز ۱۴۰۰، مددجویان و میهمانان در کنار سفره‌های هفت سین، با شربت و شیرینی پذیرایی شدند.

جشن روز یکم فروردین

روز یکم فروردین ۱۴۰۰ به همّت خیرین نوع دوست و بلند همت، روزی شاد و همراه با برنامه‌های متنوع و سرگرم کننده برای مددجویان سرای احسان بود.

در روز اول سال نو و در مراسم جشنی، گروه‌های موسیقی خیریه به اجرای برنامه‌ پرداخته و لحظاتی مفرح و شاد را برای مددجویان، کارکنان و میهمانان این موسسه رقم زدند.

جشن نیمه شعبان

امام مهدی ارواحنا له الفدا: برای تعجیل در فرج بسیار دعا کنید که فرج شما در آن است.

طبق اطلاع‌رسانی و برنامه‌های‌ریزی‌های انجام شده، مقدمات و تمهیدات لازم برای برگزاری احیای شب نیمه شعبان در سرای احسان فراهم آمد و این مراسم با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی مربوط به دوران کرونا در مسجد موسسه برگزار شد.

در این مراسم که با حضور میهمانان، مددجویان و کارکنان سرای احسان همراه بود، آقایان دکتر شکوری و دکتر کواکبیان، در سخنانی به تبیین و تشریح فلسفه غیبت، دوران ظهور و وظایف منتظران پرداختند.

مراسم احیای نیمه شعبان نیز با مداحی سید علی رضوی از مداحان اهل بیت علیهم السلام ادامه یافت و در انتهای مراسم، حاضران میهمان سفره با برکت ائمه علیهم السلام بوده و با شام و شیرینی پذیرایی شدند.

گفتنی است از دیگر برنامه‌های شب نیمه شعبان، بازدید میهمانان و مدعوین از بخش مردان، کارگاه، بخش فیزیوتراپی و کارگاه جدید زنان و همچنین بخش زنان و آشنایی با فعالیتها و مشکلات این بخشها بود.

سیزده بدر در سرای احسان

روز سیزدهم فروردین در تقویم ایرانی، روز طبیعت است و همگان سعی می‌کنند با حضور در فضاهای سبز و دامان طبیعت، آخرین روز نوروز را به تفریح و شادمانی بپردازند.

مددجویان سرای احسان نیز، به همت مدیریت و کارکنان این مجموعه، مراسم «سیزده به در» را در فضای سبز مجموعه و در محیطی شاد همراه با موسیقی، پذیرایی و صرف ناهار سپری کردند.

نوروز ۱۴۰۰ در سرای احسان

همت، نوع دوستی، گشاده دستی و خیرخواهی خیرین و مسئولین و کارکنان سرای احسان، نوروز ۱۴۰۰ را برای مددجویان این موسسه، همراه با شادی، دل خوشی، آرامش و شعف همراه کرد.

تهیه ملزومات بهداشتی، تنقلات، شیرینی، شربت، غذا و امکانات لازم برای برگزاری مراسم نوروز با بهترین کیفیت و شرایط، باعث شد تا این مددجویان که از جمله مظلومترینِ اقشار و آسیب‌دیدگان جامعه هستند بتوانند در کنار خانواده بزرگ و مهربانِ موسسه سرای احسان، اوقاتی به یادماندنی و مفرح را تجربه کنند.

از خداوند مهربان، برای همه خیرین و دست اندرکاران موسسات خیریه، آرزوی موفقیت، تندرستی و شادکامی و برای همه بیماران و مددجویان، بهبودی و سلامتی مسألت داریم.

آغاز سال ۱۴۰۰، در کنار مددجویان سرای احسان

آغاز سال ۱۴۰۰، در کنار مددجویان سرای احسان 1920 970 sara

به گزارش روابط عمومی سرای احسان، با برنامه ریزی های به عمل آمده و رعایت پروتکل های بهداشتی، مددجویان ساکن در سرای احسان نوروز سال ۱۴۰۰ را در کنار هم و با برنامه ای مفرح و شاد تحت عنوان «جشن مهروان» آغاز کردند.

در این جشن که در فضای باز سرای احسان برگزار شد، برنامه های متنوعی با محوریت عید مبعث رسول گرامی اسلام، اعیاد معظم شعبانیه و تحویل سال نو تدارک دیده شد و گروه های موسیقی و مداحی، اوقات شاد و لحظات خاطره انگیزی را برای مددجویان و کارکنان سرای احسان رقم زدند.

مددجویان و کارکنان سرای احسان در طول یک سال گذشته بخصوص در شرایط وخیم کرونایی، روزهای سخت و مشقت باری را سپری کردند و توانستند از ورود ویروس کرونا به این مجموعه که تنها مرکز نگهداری و توانبخشی آسیب دیدگان اعصاب و روان کشور است جلوگیری نمایند.