واحد روانشناسی در ارزیابی اولیه بیمار به‌همراه سایر پرسنل تخصصی مرکز دخالت دارد .در صورت پذیرش مددجو در سرای احسان و تشکیل پرونده پزشکی و مددکاری، مددجو در جلسه ارزیابی روانشناختی قرار می‌گیرد. از وی شرح‌حال گرفته می‌شود. ارزیابی جامع روانشناختی در یک بازه زمانی چند هفته‌ای و گاهی چندماهه صورت می‌گیرد. مددجو از زمان پذیرش تا زمان تکمیل پرونده به‌صورت هفتگی و یا چندبار در هفته مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. واحد روانشناسی همچنین در انتخاب فعالیت متناسب با وضعیت بیمار، بررسی چگونگی پیشرفت درمان و توانبخشی بیمار پس از شروع درمان و توانبخشی در مرکز، مداخله در بحران و مشاوره گروهی نقش ایفا می‌کند. همچنین ارائه گزارش ارزیابی به مسئول فنی و روانپزشک، همراهی در درمان و استفاده از آزمون‌ها و ارائه مشاوره در موارد لزوم از دیگر وظایف واحد روانشناسی محسوب می‌شود.