ضمن قدردانی از حسن توجه هموطنان نیکوکار در حمایت از بیماران اعصاب و روان سرای احسان، بدین وسیله به اطلاع می رساند:

1-  این موسسه وفق اساسنامه و مانند تمامی سازمان های مردم نهاد مشابه، موسسه ای غیردولتی، غیرسیاسی و تابع قوانین مدون و جاری کشور و متعهد به پاسخ گویی شفاف می باشد، لذا هرگونه اقدام جهت کسب عواید و جلب مشارکت های مردمی در چارچوب اساسنامه و طبق ضوابط داخلی موسسه بر اساس سرفصل های معین و تایید شده توسط مراجع ذیصلاح صورت خواهد گرفت.

2-  هرگونه استفاده از نام و لوگوی موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی(سرای احسان) بدون اخذ مجوز در کلیه فضاهای تبلیغاتی رسانه ای حقیقی و مجازی یا با عنوان حمایت از سرای احسان، صرفاً با انعقاد تفاهم نامه یا اخذ مجوز در چارچوب قوانین مدون کشور و اساسنامه داخلی این موسسه، امکان پذیر می باشد.

*درصورت عدم رعایت موارد فوق اقدامات قانونی  از سوی موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی صورت خواهد گرفت.