بیانیه مأموریت مؤسسه

مؤسسه خیریه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، مؤسسه‌ای مردم‌نهاد، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و مستقل است که درجهت رسیدگی به امور محرومان و حرکت در راستای فقرزدایی، انگ‌زدایی و تأمین عدالت اجتماعی در گروه‌های آسیب‌دیده فعالیت می‌کند.
مؤسسه خیریه حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی متعهد به:
•    افزایش و ارتقاء امنیت و عدالت اجتماعی و حرکت درراستای توسعه پایدار به‌منظور تامین نیازهای اولیه اجتماعی، اقتصادی، و روانی اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر؛
•    کمک به افراد نیازمند، آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر؛
•     ایجاد مراکز نگهداری شبانه‌روزی برای حمایت از بیماران روانی مزمن، انگ‌زدایی از بیماران روان، و توانبخشی آنها درراستای تامین بستری امن برای بازگشت آنها به جامعه؛
•    ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی؛
•     وتلاش برای تامین، حفظ و ارتقاء کرامت انسانی می‌باشد.

این امر در سایه ایجاد فضایی توأم با احترام متقابل، تخصص‌گرایی، پاسخگویی، شفافیت، همکاری و تشریک مساعی، و نیز مسئولیت‌پذیری اجتماعی امکان‌پذیر می‌گردد.