وظایف هيأت امناء براساس اساسنامه

1- انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان ( اصلي و علي البدل ) و تعيين حقوق و مزايا و يا حق الزحمه آنها

2- استماع و رسيدگي به گزارش هيأت مديره و بازرس يا بازرسان

3- داير نمودن شعبه يا نمايندگي در تهران و استان ها با هماهنگي سازمان بهزيستي و لحاظ ضوابط قانوني

4- رسيدگي و تصويب عملكرد و حساب سود و زيان و ترازنامه مؤسسه پس از استماع گزارش مديرعامل و بازرسان مؤسسه

5- مبادرت به خريد و فروش سهام شركت ها به نام مؤسسه اصالتاً و يا به نام ديگران وكالتاً

6- انجام معاملات خريد، فروش، رهن، مبادله، معاوضه، اجاره و كليه اموري كه لازمه فعاليت و موضوع مؤسسه مي باشد .

7- انجام خدمات مديريتي، مشاوره اي، سازماني، تداركاتي، رفاهي، مالي و نظارتي

8- استفاده از تسهيلات مالي و اعتباري بانك ها و مؤسسات اعتباري داخل و خارج كشور

9- سرمايه گذاري در طرح ها و فعاليت ها و شركت ها در كليه امور بازرگاني، خدماتي و توليدي در داخل و خارج كشور از طريق مشاركت و خريد سهام و يا ايجاد راه اندازي شركت هاي جديد با اشخاص حقيقي و حقوقي و بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري

10- تعيين و تغيير خط مشي كلي

11- بررسي و تصويب پيشنهادات هيأت مديره

12- تعيين عضو جانشين هيأت امناء طبق مندرجات ماده 12

13- تصويب تراز نامه و بودجه و آئين نامه هاي مالي، معاملاتي، خدماتي، سرمايه گذاري، استخدامي و انضباطي و تحصيل و دريافت وجه يا مال اعم از منقول و غير منقول به صورت معامله معوض، هبه، هديه و وقف

14- تعيين روز نامه كثير الانتشار جهت درج آگهي ها و دعوتنامه هاي مؤسسه 

وظایف بازرسان بر اساس اساسنامه

 مجمع عمومي عادي 1 نفر را بعنوان بازرس اصلي و 1 نفر را بعنوان علي البدل براي مدت يكسال انتخاب خواهند نمود .

وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است :

1. بررسي كليه اسناد و اوراق مالي و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

2. مطالعه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش سالانه هيأت مديره اعم از مالي و غير مالي و تهيه گزارش عملكرد براي مجمع عمومي

3.  گزارش هر گونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

4.  بازرس مي تواند بدون داشتن حق راي در جلسات هيأت مديره شركت كند .

5.  كليه اسناد و مدارك مؤسسه اعم از مالي و غير مالي در هر زمان بدون قيد و شرط بوسيله هيأت مديره مؤسسه بايد جهت بررسي در دسترس بازرس ( يا بازرسان ) قرار گيرد