وظایف هيأت مديره بر اساس اساسنامه

1. حفظ و حراست از اموال منقول و غير منقول

2.رسيدگي به حساب هاي مؤسسه و پرداخت بدهي ها و وصول مطالبات

3. اجراي مصوبات مجامع عمومي

4. افتتاح حساب در بانكها

5. انجام تشريفات قانوني ، تعقيب جريانات قضايي و مالياتي و ثبتي در كليه مراحل قانوني در محاكم ، تعيين حكم و تعيين وكيل و عزل آن ، قطع و فصل دعاوي از طريق سازش و در صورت اقتضاء تفويض و واگذاري تمام يا قسمتي از اختيارات خود به هر شخص ديگر اعم از حقيقي يا حقوقي يا حق توكيل به غير

6. بطور كلي هيأت مديره مي تواند هر اقدام و معامله اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبديل به احسن يا رهن گذاري و فك رهن و استقراض به استثناي فروش اموال غير منقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي مي باشد بنام مؤسسه انجام دهد .

7. استخدام و اخراج كاركنان و تعيين شغل و حقوق و ترفيع آنان

8. انجام امور داخلي و اداره مؤسسه در حدود بودجه و آئين نامه هاي مصوب و مقررات مربوط ،

9. تعيين و معرفي صاحبان امضاء مجاز و نحوه صدور اسناد و مكاتبات

10. اجراي مصوبات هيأت امناء مؤسسه

11. نظارت بر حسن اجراي اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب

12.انجام هر نوع معامله و انعقاد كليه قراردادها و تغيير و تبديل و يا فسخ و اقاله و ابطال آنها به اموال منقول و غير منقول و سهام و اسناد و اوراق بهادار

13. افتتاح انواع حسابهاي بانكي از قبیل جاري و پس انداز و قرض الحسنه و سرمايه گذاري بلند مدت و كوتاه مدت و استرداد اصل و متفرقات آن سپرده ها و استفاده از تسهيلات اعطائي و اعتباري بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري داخل و خارج كشور با تصويب هيأت امناء

14. تهيه و تنظيم بودجه تراز نامه ، حساب درآمد و هزينه و تهيه گزارش عملكرد و اتخاذ تصميم نسبت به كليه امور جاري مؤسسه كه در اساسنامه صراحتاً جزو وظايف و اختيارات ساير اركان مؤسسه قرار نگرفته است