منشور اخلاقی مؤسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

 

بنی آدم اعضای یک پیکرند                     که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد                        روزگار دگر عضوها را نماند قرار

موسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی ماموریت دارد با تعهد به میثاق اخلاقی خود که عبارتند از:

 

·        احترام به ارزش های والای بشری

·        احترام به حاکمیت قانون و پایبندی ارزش ها، اصول اخلاقی و قوانین کشور

·        احترام به منافع ملی و پرهیز از ورود به دسته بندی های سیاسی

·        به رسمیت شناختن حقوق فردی و احترام به منافع عموم جامعه

·        اعتقاد به مسئولیت پذیری، شفافیت، پاسخگویی، صداقت و تقوا

·        تعهد به وحدت و همکاری جمعی 

·        ترویج روحیه خدمتگزاری و فعالیت داوطلبانه

در راه رسیدن به هدف خود که تلاش و گسترش فرهنگ بشردوستانه و دفاع و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی است با بهره گیری از روش های زیر گام برمی دارد:

  • ارائه خدمات درمان و توانبخشی به آسیب دیدگان اجتماعی
  • حمایت و دفاع از حقوق آسیب دیدگان اجتماعی
  • برگزاری سمینارها، سخنرانی ها و کارگاه های آموزشی با هدف آگاه سازی و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه
  • تدوین مقالات و پژوهش و تحقیق در پیشگیری از آسیب های اجتماعی
  • برقراری و تسهیل ارتباط با سازمان های هم هدف ملی، منطقه ای و بین المللی و فراهم نمودن امکان تبادل نظر و انتقال دانش و تجربیات