لیست سه ماهه داروهای اعصاب و روان مورد نیاز سرای احسان

آمپول فلوفنازین

آمپول بی پریدین

آمپول هالوپریدول

قرص آلپرازولام 5/0

قرص اگزازپام 10

قرص الانزاپین 5

قرص بی پریدین 5

قرص پرفنازین 8

قرص پرفنازین 4

قرص تری هگزیفنیدیل 2

قرص ریسپریدون 2

قرص ریسپریدون 4

سدیم والپرات

قرص فنوباربیتال100

قرص کاربامازپین 200

قرص کلرپرومازین 100

قرص کلوزاپین100

قرص کلونازپام 1

کپسول فنی توئین

قرص نورتریپتلین 25

قرص آمی تریپتلین 25

کپسول فلوکستین 20

قرص لیتیم کربنات 300

قرص کلومیپرامین 25

قرص دیازپام 5

قرص هالوپریدول 5

قرص لورازپام 1

قرص سیتالوپرام 20

قرص لاموتریژین 100

قرص تری فلوپرازین 5