دریافت گواهینامه NGO Benchmarking

دریافت گواهینامه NGO Benchmarking  از شرکت بازرسی SGS در تاریخ 87/14/7 نشان دهنده شفافیت ،
اعتماد سازی و پاسخگویی ممتاز مؤسسه خیریه حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی است .